Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole237.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niktóre pliki są w formacie skanów. Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

- niektóre zdjęcia są bez opisu słownego. Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632 80 19 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku w siedzibie głównej nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem głównym są czterostopniowe schody na których jest podjazd dla wózków /nie spełnia norm podjazdów dla osób niepełnosprawnych/.Brak platform, pochylni.

Wejście do budynku oddziału zamiejscowego jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz klatki schodowej znajduje się platforma, którą można wjechać na podest parteru. Od strony ogrodu przedszkolnego znajduje się winda którą można wjechać na parter przez taras.

  1. Budynek siedziby głównej jest jednopiętrowy. Korytarze wewnętrzne, sale dziecięce są położone na poziomie „0” – dla dzieci młodszych oraz na poziomie „1” dla dzieci starszych, dla których pokonywanie stopni jest łatwiejsze. Brak progów w ciągach komunikacyjnych

Oddział zamiejscowy mieści się w budynku mieszkalnym na poziomie „0” oraz na poziomie „1” z własną klatką schodową. Na poziomie „0” mieszczą się sale dla dzieci młodszych, na poziomie „1” mieszczą się sale dla dzieci starszych, dla których pokonywanie stopni jest łatwiejsze. Brak progów w ciągach komunikacyjnych

  1. Nie posiadamy pętli indukcyjnych oraz systemu informacji głosowych dla osób niedosłyszących.
  2. Nie zapewniamy możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
  3. W pobliżu przedszkola brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.