TRAMPOLINA

Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.


Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.


W publikacji:
• Cele kształcenia. Zakładane osiągnięcia dziecka
• Treści kształcenia. Materiał nauczania i wychowania
• Sposoby realizacji celów i treści kształcenia
• Diagnozowanie rozwoju dziecka
• Indywidualizacja wspierania rozwoju dziecka
• Załączniki: Informacja o gotowości szkolnej, przykładowy plan pracy, podstawa programowa.


W programie wychowania przedszkolnego "Trampolina" została przedstawiona propozycja wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym) - na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana. Ponadto poszczególne obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój kreatywności dziecka - zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności.


Program został pomyślany w taki sposób, żeby jego treści, oparte na literaturze z zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz wynikające z podstawy programowej, wzbogacone były praktycznymi rozwiązaniami w pracy nauczyciela z dziećmi. Przedstawianym zagadnieniom towarzyszą przykłady strategii i zabaw adresowanych do wychowawcy i przedszkolaków.