RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZYKŁADOWY RAMOWY ROZKŁAD DNIA

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZ. 800 - 1300

 GRUPY MŁODSZE

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne; rozmowy kierowane według zainteresowań dzieci, obserwacje dzieci
8:00 – 8:30 Zabawa ruchowa, czynności higieniczno-porządkowe
8:30 – 9:00 I śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, kształtowanie nawyków prozdrowotnych
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane według zaleceń nowej podstawy programowej
10:00 – 10:30 Zabawy pod kierunkiem nauczyciela, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci
10:30 – 11:50 Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itp. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
11:50 – 12:00 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu, wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych
12:00 – 12:30 Obiad. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych
12:30 – 14:15 Przygotowanie do odpoczynku, odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela. Kształtowanie czynności samoobsługowych dzieci
14:15 – 14:45 Czynność higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
14:45 – 16:00 Zabawy ruchowe, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi, rozwijanie zainteresowań i zdolności. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym
16:00 – 17:30 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób

GRUPY STARSZE

 

725 - 800 Zabawy wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Obserwacja dzieci
800 – 830 Zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne
830 - 900 Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania. Samodzielne, rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych.
900 – 1015 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
1015 – 1045 Gry i zabawy pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
1045 – 1145 Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.). Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
1145 – 1200

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych..

1200 – 1230 Obiad. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, praca dyżurnych w starszych grupach.
1230 – 1300

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach.

Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej, język nowożytny.

1300 – 1415 Zabawy dowolne. Gry integrujące grupę, prace porządkowe. Zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami (logopeda, instruktor zajęć sportowo-zdrowotnych, psycholog, pedagog specjalny)
1415- 1500 Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku. Samodzielne, rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych w grupach starszych. Zabawy ruchowe.
1515 – 1615 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania. Zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze.