REGULAMIN RADY RODZICÓW

Załącznik do Uchwały

Nr 1/2017/2018 z dnia 05.10.2017 r.

Rady Rodziców Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

w Warszawie

Podstawa prawna: ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewicza 33 w Warszawie oraz Oddział Zamiejscowy Przedszkola przy ul. Leonarda 6/8
 • Statucie – należy przez to rozumieć statut przedszkola
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola,
 • Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców przedszkola,
 • Radzie Grupowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców wychowanków danej grupy
 • Zebraniu Grupowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Grupy
 • Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców,
 • Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,
 • Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów wychowanków Przedszkola,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

§ 2

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Przedszkola Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, zasady wyboru przedstawicieli rady grupy oraz zasady wydatkowania funduszy Rady

§ 3

Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawa Prawo Oświatowe. ( Dz.U. 2017 POZ 59) oraz Statutu Przedszkola nr 237 w Warszawie.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

§ 3

 1. Rada rodziców jest społecznym organem przedszkola współpracującym                z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz innymi organizacjami                             i instytucjami w realizacji zadań przedszkola.
 1. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy przedszkola, prezentowania opinii rodziców w niektórych sprawach przedszkola oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu wychowawczo -dydaktycznego i opiekuńczego a także w świadczeniu pomocy dla przedszkola.

Rozdział III

Kompetencje Rady Rodziców

§ 4

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.

2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu nadzorującego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

Rozdział IV

Wybór i skład Rady Rodziców

§ 5

             

 1. Rodzice wybierają swoich przedstawicieli do rad grupowych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym
 2. Rady grupowe składają się z trzech rodziców wychowanków danego oddziału.
 3. Jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic
 4. Każdą grupę reprezentuje przewodniczący Rady Grupowej
 5. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad grupowych.
 6. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor przedszkola                   w terminie do 15 września danego roku szkolnego.
 7. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata z możliwością dokonywania corocznej zmiany składu Rady.
 8. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona:

- przewodniczącego,

- wiceprzewodniczącego,

- sekretarza,

- skarbnika,

- członków

                         - Komisję Rewizyjną.

 1. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć dyrektor przedszkola lub inna zaproszona osoba.
 2. Zebrania są protokołowane; protokolantem jest sekretarz Rady Rodziców lub pod nieobecność sekretarza - inny, wyznaczony przez przewodniczącego RR - członek Prezydium RR
 3. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Zebranie plenarne może być zwoływane w każdym czasie na wniosek rad grupowych, Dyrektora Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.
 4. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział V

Organy Rady Rodziców:

§ 6

 1. W skład Prezydium wchodzą:
 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • sekretarz
 • skarbnik
 • członek
 1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania:
 •         ustala plan wydatków Rady Rodziców
 •         zwołuje w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola zebranie Rady Rodziców oraz uzgadnia termin i porządek ogólnego zebrania Rodziców, podejmuje działania w okresie między zebraniami Rady Rodziców,
 •         współpracuje z dyrekcją Przedszkola, Radą Pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy przedszkola, prezentowania opinii Rodziców we wszystkich kontaktach i ważnych sprawach przedszkola, angażowania rodziców w sprawy przedszkola.
 1. Do zadań przewodniczącego należy:
 • kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców
 • kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców przede wszystkim dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb przedszkola
 • przekazywanie opinii i wniosków Rady Rodziców dyrektorowi przedszkola oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz
 1. Zadaniem zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców jest:
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców
 • kierowanie jego realizacją;
 • realizacja podstawowych zamierzeń,
 1. Skarbnik Rady Rodziców składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu       finansowego na posiedzeniu Rady Rodziców lub prezydium na koniec roku przedszkolnego, czyli na pierwszym zebraniu we wrześniu w nowym roku przedszkolnym
 1. Sekretarz Rady Rodziców odpowiedzialny jest za protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców. Protokół winien zawierać
 • Datę
 • Listę obecności
 • Porządek posiedzenia
 • Treść podjętych uchwał
 • Inne postanowienia i wnioski
 1. Komisja Rewizyjna
 • ma obowiązekdokonywania przynajmniej raz w roku kontroli

     działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

 • zapoznania na zebraniu przedstawicieli rodziców z wynikami kontroli

     finansowej Rady Rodziców

Rozdział VI

Tryb podejmowania uchwał

  

§ 7

Rada Rodziców podejmuje decyzje w postaci uchwał

 1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały rady w sprawie regulaminu rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych
 3. Głosowanie powinno być jawne, przy obecności, co najmniej połowy

     uprawnionych + 1 osoba

 1. Jeżeli uchwały są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesami przedszkola i mogą wywołać w swoich konsekwencjach ujemne skutki społeczne – Dyrektor może zawiesić ich wykonanie.

Rozdział VII

Gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców

§ 8

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na poprawę bazy przedszkola, a w szczególności na działalność wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą, wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym
 2. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym.
 3. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez prezydium Rady Rodziców
 4. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
 5. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie rachunków imiennych, paragonów bądź oświadczenia dokonującego zakupu, po poprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony przewodniczącego Rady Rodziców
 6. Ewidencji księgowości syntetycznej dochodów i wydatków służy ewidencja uproszczona
 7. Rada Rodziców może powierzyć prowadzenie dokumentacji spraw finansowych wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy.
 8. Rada Rodziców decyduje o wspieraniu finansowym (wycieczki, upominki na Mikołajki, etc.) dzieci z rodzin o niższym statusie społecznym (np. na podstawie informacji Dyrektora)
 9. Rada Rodziców egzekwuje dokonywanie opłat za wycieczki lub inna pomoc skierowaną do dzieci jeżeli rodzic uchyla się notorycznie od płacenia składek na Fundusz Rady Rodziców

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia
 2. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej z napisem:
  „ RADA RODZICÓW

       PRZEDSZKOLA NR 237 im. Warszawskiej Syrenki

       01-172 Warszawa, ul. E. Tyszkiewicza 33

       NIP: 527-23-29-780 ”

 1. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia. Od dnia obowiązywania niniejszego Regulaminu, wszystkie organa Przedszkola zobowiązane są do zapoznania się z jego treścią i nie naruszania jego postanowień.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ustanowienia tj. z dniem 18.09.2017 r. roku i obowiązuje na czas nieokreślony. Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Rodziców.