PLAN PRACY RADY RODZICÓW

PLAN PRACY RADY RODZICÓW

Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. I.Organizacja pracy Rady Rodziców
Zadania i sposób ich realizacji Osoba odpowiedzialna Osoba współodpowiedzialna Termin realizacji Uwagi
 1. Organizacja zebrania ogólnego rodziców
Dyrektor przedszkola - Wrzesień 2017 r.  
 1. Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Dyrektor przedszkola Nauczyciele Wrzesień 2017 r.  
3. Organizacja pierwszego zebrania Rady Rodziców Dyrektor przedszkola Przewodniczący Rady Rodziców Wrzesień 2017 r.  
 1. II.Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu działania Rady Rodziców
 2. Wybór Prezydium Rady Rodziców
  Dyrektor przedszkola Przewodniczący Rady Rodziców Wrzesień 2017 r.  
 1. Opracowanie nowego Regulaminu Rady Rodziców
Członkowie rad oddziałowych   Październik 2017 r.  
 1. Zatwierdzenie regulaminu działania Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców - Październik 2017 r.  
 1. III.Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców na 2017/2018
 2. Zebranie propozycji zadań do planu pracy od członków Rady Rodziców
  Przewodniczący Rady Rodziców - Październik 2017 r.  
 1. Przedstawienie propozycji planu pracy członkom Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców Sekretarz Rady Rodziców Październik 2017 r.  
 1. Zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców - Październik 2017 r.  
 1. IV.Opracowanie i zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców na 2017/2018
 2. Zebranie propozycji i opracowanie planu finansowego na bieżący rok szkolny
  Przewodniczący Rady Rodziców Skarbnik Rady Rodziców Październik 2017 r.  
 1. Zatwierdzenie planu finansowego
Przewodniczący Rady Rodziców - Październik 2017 r.  
 1. V.Udział Rady Rodziców w funkcjonowaniu przedszkola
 2. Pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami w czasie trwania imprez lub wyjazdów przedszkolnych
  Rada Rodziców nauczyciele Cały rok szkolny  
 1. Wysuwanie propozycji dotyczących wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola, bądź rozwiązań organizacyjnych.
Rada Rodziców - Cały rok szkolny  
 1. VI.Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych
Zgodnie z grupowymi harmonogramami Współpracy z Rodzicami oraz Rocznym Planem Pracy Przedszkola w tym, m.in.:

Rada Rodziców

Rada pedagogiczna

   
 
 
 
 
 
 1. Piknik Rodzinny z okazji obchodów Dnia Rodziny
Maj 2017  
 1. Dzień dziecka – Przedstawienie Teatru Rodzicielskiego
Czerwiec 2017  
 1. Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie starszaków.
Czerwiec 2017  
                 

Przewodniczący Rady Rodziców