P237

 

 

 

   Godło RP   logo BIP 2

   2016 logo aps symbol 1logo facebook

 


DZIELNICOWY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT"

 

Założenia programu 

Dzieci są aktywnymi obserwatorami tego, co się wokół nich dzieje i nie mają jeszcze wykształconych złych przyzwyczajeń. Nabywanie przez dziecko świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska człowieka, wymaga systematycznego i celowego działania nauczyciela.

Program „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat" przeznaczony jest dla  dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do wolskich przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.

Zawarte w programie treści zostały podzielone na propozycje/tematykę działań planowanych w kolejnych miesiącach. Mogą być one jednak realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczycieli, którzy zechcą wnieść do niego własne pomysły.                  

Należy umożliwić dzieciom, na różnych poziomach, poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie z ich wzrastającymi możliwościami intelektualno – percepcyjnymi. Dobierać metody i formy w taki sposób, aby zajęcia i podejmowane działania były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.                                 

Założenia oraz proponowane działania w programie „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat" są  zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Cele główne:

 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych; dostrzeganie i poznawanie piękna otaczającej nas przyrody;
 • Kształtowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w tym kształtowanie postawy ekologicznej;
 • Poszerzenie oferty dydaktycznej wolskich oddziałów przedszkolnych;
 • Integrowanie wolskich środowisk oświatowych.

Cele szczegółowe programu:

 • Uświadomienie znaczenia i piękna otaczającego środowiska naturalnego;
 • Zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie wiadomości na temat życia roślin i zwierząt;
 • Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia  (stan środowiska przyrodniczego) na Ziemi;
 • Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez bezpośrednią obserwację, eksperymentowanie, poszukiwanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń;
 • Zapoznanie z przyczynami i skutkami zanieczyszczenia środowiska (wód, powietrza, gleby);
 • Zapoznanie z zasadami i sposobami ochrony środowiska przyrodniczego (i rozumienie konieczności ich przestrzegania);
 • Włączanie w akcje i działania proekologiczne;
 • Kształtowanie właściwych nawyków (oszczędzanie wody, energii, segregowanie odpadów – w celu recyklingu, itp.);
 • Wdrażanie do podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu;
 • Stwarzanie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na inne osoby (członków rodzin dzieci, innych ludzi);
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o znaczeniu przyrodniczo-ekologicznym;
 • Wdrażanie do wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w najbliższym otoczeniu za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych: tańca, ruchu, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych;
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Warunki realizacji programu:

Zajęcia z edukacji ekologicznej powinny odbywać się cyklicznie  - jeden raz w tygodniu (w wyznaczonym na stałe dniu).

Formy i metody realizacji programu:

 • Zadania praktyczno-badawcze (sadzenie i pielęgnacja roślin – np. w kąciku przyrody w sali, ogrodzie przedszkolnym);
 • Gry i zabawy dydaktyczne w terenie;
 • Wyjścia i wycieczki (park, las, różne instytucje np. Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa);
 • Organizowanie spotkań z ekspertami (przedstawicielami instytucji), których praca związana jest ze środowiskiem przyrodniczym i jej ochroną;
 • Przekazy literackie: opowiadanie, wiersze itp.;
 • Zabawy tematyczne, dydaktyczne, badawcze, eksperymenty;
 • Pogadanki, dyskusje, „burza mózgów”;
 • Zabawy i zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej z wykorzystaniem środków multimedialnych (filmy, tablica interaktywna, różnego rodzaju programy komputerowe, magiczny dywan - podłoga interaktywna, itp.);
 • Zabawy z piosenką o treści ekologicznej, przyrodniczej;
 • Udział w ogólnopolskich akcjach i działaniach na rzecz ochrony środowiska;
 • Promowanie przez przedszkola działań na rzecz ochrony środowiska np. poprzez przygotowywanie i prezentację przedstawień o treści przyrodniczej i ekologicznej; (np. dla dzieci z innych przedszkoli szkół, rodziców);
 • Przygotowywanie i umieszczanie w widocznych miejscach tzw. EKO – plakatów, stworzenie EKO – kącików/ EKO- tablic;
 • Przygotowywanie konkursów dla dzieci o tematyce przyrodniczej i ekologicznej;
 • Spotkania, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli realizujących program;
 • Fotorelacje placówek z realizacji programu na stronach Urzędu Dzielnicy Wola oraz własnych;
 • Realizacja projektu badawczego „Ekologia”;
 • Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnych konkursów dla dzieci i rodziców: plastycznych, recytatorskich, wokalnych w dowolnym terminie (do wyboru);
 • „Ekologiczna choinka” w Urzędzie Dzielnicy Wola – ekologiczne ozdoby choinkowe przygotowane przez dzieci z wolskich placówek oświatowych;
 • „Eko – moda na Balu Ekologa” – Powitanie Wiosny w OSIR;
 • Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Coś ciekawego z materiału odpadowego” – kwiecień 2021;
 • „Dzień Wolskiego Ekologa” – rejonowe zabawy terenowe podsumowujące realizację całorocznych działań (dyplom, odznaka „Wolski Ekolog”) – 21 maj 2021 r.