P237

 

 

 

   Godło RP   logo BIP 2

   2016 logo aps symbol 1logo facebook

 

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole237.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre pliki są w formacie skanów. Pracujemy nad ich dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

- niektóre zdjęcia są bez opisu słownego. Pracujemy nad ich dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632 80 19 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku w siedzibie głównej na poziom "O" dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwy przez wjazd bramą boczną, następnie przez teren ogrodu, gdzie znajduje się pochylnia.

Wejście do budynku oddziału zamiejscowego jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz klatki schodowej znajduje się platforma, którą można wjechać na podest parteru. Od strony ogrodu przedszkolnego znajduje się winda, którą można wjechać na parter przez taras.

Budynek oddziału zamiejscowego jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz dla osób niewidzących.

Obie placówki wyposażone są w pętle indukcyjne i maty ewakuacyjne dla niepełnosprawnych. Do obu budynków można wejść z psem asystującym. Zapewniamy możliwość obsługi osób słobosłyszących/niesłyszących w języku migowym. W pobliżu przedszkola brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.